ข้อมูลการเรียนต่อนิวซีแลนด์ Information to Study in NZ

Image

นิวซีแลนด์ขอต้อนรับนักศึกษาต่างชาติทุกคนด้วยความอบอุ่น นิวซีแลนด์นั้นเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยมเนื่องจากได้รับการ ดูแลจากแผนปฎิบัติงานของรัฐอย่างทั่วถึง เพื่อให้มั่นใจว่าการศึกษาที่นักศึกษาแต่ละคนได้รับมีมาตรฐานสูงและเป็นที่ ยอมรับกันในนานาประเทศ นิวซีแลนด์ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี และมั่นใจได้ว่าการศึกษาในนิวซีแลนด์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแน่นอน ในปีที่ผ่านมามีนักเรียนต่างชาติมากกว่า 100,000 คนเดินทางมาศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์

ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ผนวกกับคุณภาพชีวิติที่ดี รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษาที่ปลอดภัยทำให้นักเรียนมากมายใฝ่ฝันที่ จะเดินทางมาศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ เนื่องจากเล็งเห็นว่าการศึกษาของที่นี่จะมีส่วนวางรากฐานที่ดีให้กับอนาคต ทั้งนี้นักศึกษาแต่ละคนสามารถศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ในระดับที่สูงกว่า เดิม หรือย้ายไปศึกษาต่อในประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งอาจกลับไปศึกษาต่อหรือทำงานในประเทศของตนก็ได้

ปัจจุบันนี้มีนักเรียนนักศึกษาไทยศึกษาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ในแต่ละปีจำนวนมาก นักเรียนเก่านิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พวกเขาเหล่านี้ศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์ทั้งในระดับมัธยม มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี และโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

Image

British Based Education System

นิวซีแลนด์วางหลักสูตรต่างๆในการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการศึกษาที่เป็น ที่รู้จักและได้รับการยอมรับมากที่สุด นั่นก็คือระบบการศึกษาแบบอังกฤษ โดยนักเรียนจะสัมผัสสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ที่ใช้ภาษาอังกฤษ การประเมินผลที่คำนึงถึงประสิทธิภาพเป็นหลัก ตลอดจนวุฒิการศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

World Leading Programmes and Degrees

นิวซีแลนด์มีหลักสูตรระดับสากลที่หลากหลาย และในหลายระดับการศึกษา

Recreation in Paradise

ด้วยภูมิประเทศที่สวยงามแปลกตา และกิจกรรมกลางแจ้งที่จะทำให้รูสึกสดชื่นอีกครั้ง นักเรียนแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนที่ใดจากประเทศนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์มีภูมิประเทศที่ถือว่าสวยงามแตกต่างจากที่อื่น มีประชากรแค่สี่ล้านคน และเป็นผู้ที่รู้จักกันในอีกชื่อเป็นอย่างดีว่าชาว “กีวี” (Kiwis) พวกเขามีบุคลิกเรียบง่าย อบอุ่น สบายๆและมีไมตรีให้กับเพื่อนบ้านตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนอยู่ เสมอ

นิวซีแลนด์มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างสบาย ในฤดูหนาวอุณหภูมิจะอยู่ที่ 10-15 องศา ส่วนฤดูร้อนนั้นอากาศก็ไม่ร้อนจัด โดยอุณหภูมิจะอยู่ที่ 20-25 องศา ฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ ส่วนฤดูหนาวจะอยู่ในระหว่างเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และเดือนสิงหาคม

Image

การเดินทางโดยเครื่องบิน

จากกรุงเทพไปนิวซีแลนด์นั้นใช้เวลาประมาณ 11 ชั่วโมง สายการบินระหว่างประเทศหลายสายมีเที่ยวบินตรงจากประเทศไทยไปยังนิวซีแลนด์ ซึ่งนั่นทำให้การเดินทางมีความสะดวกสบายมากขึ้น เมืองต่างๆ ของนิวซีแลนด์มีบริการรถประจำทางและรถไฟที่มีประสิทธิภาพ

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศเป็นอย่างดีว่ามี การศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งยังมีสภาพแวดล้อมทางด้านการศึกษาที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน นักศึกษาจากต่างชาติ สถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์เกือบทั้งหมดมีแผนกที่คอยดูแลนักศึกษาต่าง ชาติ(International Student Office) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ ในนิวซีแลนด์เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะให้ความช่วยเหลือตั้งแต่การสมัครเข้า เรียน การจัดหาที่พัก ตลอดจนการคอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือด้านอื่นๆระหว่างทำการศึกษา

Image

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา

ปีการศึกษาในระดับมัธยมนั้นจะแบ่งเป็นระดับสี่เทอมซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลาย เดือนมกราคมไปจนถึงกลางเดือนธันวาคม National Certificate of Education Achievement (NCEA) เป็นหน่วยงานหลักที่รับรองคุณวุฒิของนักเรียนมัธยม  NCEA ทำให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากว่าการรับรองคุณวุฒิในทุกระดับนั้นได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆทั่วประเทศนิวซีแลนด์

Image

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

โอกาสการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้นมีมากมายทั้งยังมีมาตรฐานสูงเนื่อง จากได้รับการติดตามประเมินจากหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันการศึกษาทั้งหลายสามารถรักษามาตรฐานดังกล่าวได้อยู่ ตลอดเวลา

การเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในนิวซีแลนด์นั้น นักศึกษาต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดีทั้งยังมีผลการเรียน ในระดับที่ต้องการ โดยการวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษนั้นจะกระทำโดยผ่านการสอบภาษาอังกฤษ ต่างๆ เช่น IELTS TOEFL ปีการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น มักเริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์ไปถึงเดือนพฤศจิกายน

มหาวิทยาลัย University

นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งหมด 8 แห่ง เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงกว่าทั้งในสายวิชาการและวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยนั้นจะสอนเนื้อหาทางวิชาการและทฤษฎีอย่างลึกซึ้งในสาขาที่นัก ศึกษาเลือกเรียน ทั้งยังสามารถทำการสอนในระดับที่สูงกว่าในหลายสาขาวิชาทั้งในระดับประกาศนียบัตรระยะสั้น ปริญญาตรี ปริญญาโท จนถึงระดับปริญญาเอก

Image

สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค

นิวซีแลนด์มีสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากรัฐ 20 แห่ง โดยส่วนหนึ่งตั้งอยู่ในเมืองที่เล็กลงไป สถาบันเหล่านี้เปิดทำการสอนและอบรมในหลายสาขาทั้งในสาขาวิชาชีพและวิชาการ แต่ละสาขาหรือแต่ละหลักสูตรนั้นมีการเรียนการสอนหลายร้อยวิชา ทั้งในระดับประกาศนียบัตร ปริญญา และระดับที่สูงกว่าระยะเวลาของการศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคค่อน ข้างหลากหลายโดยมีตั้งแต่หกเดือนไปถึงสามปีขึ้นอยู่กับระดับของหลักสูตร

สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคนั้นรักษาความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการและ บริษัทเอกชนต่างๆที่เปิดสอนมีความเหมาะสมทั้งในส่วนวิชาการและทักษะที่จะนำ ไปประยุกต์ใช้ โดยมีความตั้งใจที่จะให้นักศึกษาสามารถทำงานได้ทันทีที่จบการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคอยู่ภายใต้ความดูแลของหน่วยงาน Intitutes of Technology and Polytechnics of  New Zealand (ITPNZ)และมี NZQA คอยให้การรับรองหลักสูตร หลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิคนั้นมีมาตรฐานสูงและได้ รับการยอมรับไม่ต่างจากหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆในนิวซีแลนด์

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ทั้งแปดแห่ง รวมทั้งสถาบันการศึกษาอื่นๆมีการเปิดสอนหลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาซึ่งเป็น หลักสูตรที่ช่วยให้นักศึกษาต่างชาติมีความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับชั้น ปริญญาตรี

หลักสูตรดังกล่าวใช้ระยะเวลาตั้งแต่ 28 สัปดาห์ จนกระทั่งถึง 1 ปี หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษานั้นถือเป็นโอกาสในการศึกษาแบบหนึ่งที่นักศึกษาต่าง ชาติสามารถเลือกได้ โดยที่วิชาที่เปิดสอนนั้นมีตั้งแต่ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิชาหลักต่างๆที่จะช่วยให้นักศึกษาปรับตัวเข้ากับระบบการศึกษาของ นิวซีแลนด์ได้ดียิ่งขึ้น

สถาบันฝึกอบรมของเอกชน

นิวซีแลนด์มีสถาบันฝึกอบรมของเอกชนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเปิดสอนหลักสูตร ระดับอุดมศึกษาทั้งในส่วนของวิชาชีพและวิชาการ โดยที่จะให้ความสำคัญกับสาขาใดสาขาหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น การท่องเที่ยว และการบริการ ธุรกิจและการจัดการ ทักษะภาษาอังกฤษ

หลักสูตรต่างๆของสถาบันฝึกอบรมของเอกชนดังกล่าวได้รับการรับรองจาก NZQA

Image

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต่างชาติมักจะลงเรียนในหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา ทักษะก่อนจะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือในมหาวิทยาลัยบ้างก็เพื่อเสริม ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ เพื่อพัฒนาอาชีพหรือบางครั้งก็เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเฉพาะตัว

ประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษไม่ ต่ำกว่า 100 แห่ง โดยที่หลายแห่งก็เป็นของสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมหรือสถาบันการศึกษาระดับ มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้สถาบันที่เปิดสอนทั้งหมดต้องจดทะเบียนกับ NZQA ซึ่งสิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการเรียนการสอนดังกล่าวมีคุณภาพสูง มาการจัดการหลักสูตรเป็นอย่างดีและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ

นักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษนั้นจะได้รับการทดสอบ และจัดให้อยู่ในระดับของหลักสูตรที่เหมาะสมกับความสามารถ ชั้นเรียนก็มีขนาดเล็กซึ่งทำให้นักเรียนแต่ละคนได้รับการดูแลมากเท่าที่ต้อง การ หลักสูตรของนิวซีแลนด์นั้นจะใช้รูปแบบการสอนสมัยใหม่ทั้งห้องเรียนสนทนา การเข้าใช้ห้องปฎิบัติการทางภาษา คอมพิวเตอร์ ดีวีดีและวีดีโอต่างๆเพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษบางแห่งที่ได้จดทะเบียนเป็น ศูนย์ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เช่น  IELTS หรือ TOEFL ด้วยให้นักศึกษาโดยเฉพาะและนักศึกษาสามารถเข้าทำการสอบได้ทันที สิ่งนี้ช่วยให้นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อมีระดับความสามารถในการใช้ภาษา อังกฤษเพื่อการศึกษาตอในระดับที่มหาวิทยาลัยต้องการมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

Image

ที่พักอาศัย Accommodation

สถาบันการศึกษาต่างๆในนิวซีแลนด์ที่มีนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนต้องจัด หาที่พักให้กับนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ทำการเรียนด้วย ทั้งนี้ที่พักดังกล่าวมีหลายประเภท ที่คุ้นที่สุดคือที่พักแบบ Homestay c]t Hostel หรือหากนักศึกษามีอายุเกิน 18 ปี สามารถเลือกเช่าบ้านหรือแฟลตเป็นส่วนส่วนตัวก็ได้

โฮมสเตย์ Homestay

การพักแบบโฮมสเตย์คือการอาศัยอยู่ในบ้านกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ โดยที่นักเรียนมีห้องเป็นส่วนตัว ครอบครัวเจ้าของบ้านนั้นจะต้อนรับและดูแลนักศึกษาเสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่ง ของบ้าน บ้านแต่ละหลังถูกคัดเลือกมาอย่างรอบคอบและมีเงื่อนไขตรงกับที่ควรปฎิบัติ

โฮสเทลส์ Hostel

สถาบันการศึกษาหลายแห่งจะมีหอพักประจำ สำหรับนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือละแวกใกล้เคียง ห้องพักจะเป็นแบบเดี่ยว หรือไม่ก็เป็นแบบห้องรวม และมีโรงอาหารไว้คอยบริการ

การดูแลนักศึกษาต่างชาติ Pastoral care

นิวซีแลนด์ให้ความสำคัญกับการดูแลนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างมากทั้งยัง เชื่อว่าขณะที่ศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์ถือเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษา ดังกล่าวจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร มีความปลอดภัย ได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี ด้วยเหตุดังกล่าวนิวซีแลนด์จึงได้กำหนดข้อปฎิบัติในการดูแลนักศึกษาต่างชาติ ขึ้นมา

ข้อปฎิบัติได้กำหนดมาตรฐาน ให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่า

  • คงไว้เสมอซึ่งมาตรฐานสูงสุดระดับมืออาชีพ
  • มีการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียนอย่างเหมาะสมเที่ยงธรรม และเป็นไปอย่างรับผิดชอบ
  • มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันกับนักศึกษาต่างชาติ
  • มีการแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงรายละเอียดต่างๆก่อนจะมีการทำข้อตกลงใดๆ
  • การผูกพันธสัญญาใดๆกับนักศึกษาต่างชาติต้องทำอย่างเที่ยงธรรม และรับผิดชอบ
  • นักศึกษาได้อาศัยในที่พักที่มีความปลอดภัย
  • สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องมีวิธีการภายในที่เหมาะสมในการช่วยเหลือนักศึกษาหากประสบภาวะหดหู่ ซึมเศร้า

รายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อปฎิบัติในการดูแลนักศึกษาต่างชาติ ตลอดจนรายชื่อสถาบันที่ข้อปฎิบัติดังกล่าวมีผลบังคับ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.minedu.govt.nz/goto/international

Image

วีซ่า  ใบอนุญาติ และการจ้างงาน Visa and work rights

ขั้นตอนในการขอวีซ่านักศึกษา และใบอนุญาติ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.immigration.govt.nz

เวบไซต์ที่มีประโยชน์

 

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อนิวซีแลนด์และสมัครเรียน กรุณาติดต่อ..

บุณยวัต บุณยรัตพันธุ์ (หมู)
Mr.Bunyawat BUNYARATABANDHU
โทร: 02∙018∙3559
สายด่วน: 081∙922∙7444
*เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10:30-18:00 น.

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด (จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น)
ชั้น 20 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
349 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
อีเมล info@jnzonline.com
Email: jnzonline@hotmail.com
Website: http://www.jnzonline.com

 

Namecard800

การแสดงความเห็นถูกปิด